Как да изберем подходяща психотерапия

Artwork: @joeyguidone

Вярвам, че вече времената, когато да отидеш на психотерапия се е считало за нещо срамно са зад гърба ни. Психотерапията е една социална услуга, която има за цел да подкрепи личността, както за преживяване на житейски събития, които разклащат психиката и създават хаос в ежедневието, така и за самоопознаване, самоусъвършенстване и подобряването на качеството на живот.

В този ред на мисли – да отидеш на психотерапевт е нещо естествено, което само може да се отрази позитивно. С това твърдение са съгласни вече повечето хора, но наблюдението е, че когато човек реши да се свърже с съответния специалист, не се чувства достатъчно компетентен да избере подходящата психотерапевтична подкрепа, от която има нужда. Поради тази причина по-долу са описани основните психотерапевтични направления, които са достъпни на територията на нашата страна.

Първото важно нещо, на което трябва да се спрем е разделението на психотерапевтичните направления по продължителност на терапията. От тази гледна точка са на лице 3 основни групи психотерапевтични школи – краткосрочни (очаквана продължителност: от една сесия до 2 месеца), средносрочни (от 2 месеца до една година) и дългосрочни (над една година):

Краткосрочна терапияСредносрочна терапияДългосрочна терапия
ХипнозаПсиходрамаПсихоанализа
Когнитивно-поведенческа терапияЛоготерапияНеорайхианска (телесна) терапия
Невро-лингвистично програмиране (НЛП)Позитивна терапия 
Семейни констелацииГещалт терапия 
 Схема терапия 

Друго разделение, което трябва да се има предвид, преди да изберем терапията, която бихме искали да посетим е формата й. Някой от горепосочените психотерапии предлагат единствено индивидуална форма на работа, а други изискват групова:

Индивидуална работа с терапевтГрупова работа с терапевт
Хипноза, Когнитивно-поведенческа терапия, Невро-лингвистично програмиранеСемейни констелации
Логотерапия, Позитивна терапия, Схема терапияПсиходрама, Гещалт терапия
Психоанализа, Неорайхианска (телесна) терапия 

*това е най-честият формат на работа. Естествено, в частни случаи, при договаряне с терапевта,  форматът може да бъде различен.

След като се запознахме с разделението на основните психотерапевтични школи в България по продължителност на терапията и по формат, бих искала също да ви запозная с няколко думи с всяка една от тях, за да може да направите избора си информирано и съзнателно.

Хипноза

Същност:

Хипнозата е състояние, което се проявява физически и психически.   Хипнозата прилича на сън, но не е. Консумацията на кислород под хипноза остава една и съща като тази на будния човек. ЕЕГ- мозъчните вълни на хипнотизирания човек са същите като на буден. Хипнотизираният, например, осъзнава присъствието на други хора и всичко, което се случва по време на хипноза. При хипноза се работи по – активно с подсъзнанието  на хипнотизирания, така че да бъде по-открито за позитивна промяна на мислите, чувства и цялостното отношение към живота.

Хипнозата  законно може да се практикува  от хипнотерапевт, най- добре е той да е член на Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия – БАХХ, която единствено законно води такива обучения в България. Хипнотерапевти могат да бъдат само лица с психологическо или медицинско образование.

По време на хипноза не се губи контрол  нито над  разума, нито  над поведението или действията. Вие можете да бъдете хипнотизиран само и единствено, ако поискате, в противен случай няма как това да се случи.

Подходяща за:

Хипнозата е средство за освобождаване от вредни навици и модели на поведение, и начин за усилване на собствените способности и дарби. Хипнотерапията може да се прилага във всички области, които са обект и на конвенционалната вербална терапия – паническо разстройство, депресия, генерализирана тревожност, фобии, зависимости, натрапливи мисли, себеразрушителни или компулсивни модели на поведение, вредни навици, чувство за безизходност, хроничен стрес, безсъние, демотивираност, а също и за повишаване на самооценката, качеството на живот, подобряване на формите за себеизява (говорене пред публика, спортни постижения, концертиране). Особено ефективна е за работа с проблеми, коренящи се в несъзнаваното, поради възможността за неговата промяна, но при заобикаляне на съпротивите (страхове, съмнения, предубеждения, деструктивни навици) на логичния ум.

Сайт на Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия: http://bahh.org/

Когнитивно-поведенческа терапия:

Същност:

Когнитивната терапия е относително кратка терапия (10 – 20 сесии), ориентирана към преодоляване на конкретни проблеми и работеща предимно с настоящите Ви затруднения. Същността на когнитивната психотерапия е да се помогне на хората да променят начина си на мислене. Важна стъпка в този процес е проучването на пораждането на негативните мисли. Основен принцип на взаимодействие между терапевт и клиент е принципът на сътрудничество – и двете страни работят като части на един екип, за да извлекат, анализират и реструктурират необходимата информация за проблема на клиента. Участието на клиента е много активно по време на целия процес на терапията. Клиентът не е пасивен слушател, който наготово получава необходимата информация, а обсъжда и анализира въпросите, по които се говори в терапията, сам достига до важни изводи и до реструктуриране на дезадаптивните си мисли и убеждения. В когнитивно-поведенческата терапия е практика да се дават домашни работи – най-често те се отнасят до някакви конкретни дейности, в които имате затруднения. Този процес спомага за ефективно усвояване на принципите на когнитивно-поведенческата терапия и за напредването на лечението. Освен това, активността на клиента се отнася и за времето между две сесии, когато наученото от сесията трябва да бъде прилагано в реалния живот. Това се случва под формата на поведенчески експерименти – целенасочено избрани задачи, които да затвърдят новоусвоени убеждения или поведения.

Подходяща за:

 • Психични разстройства: Тежко депресивно разстройство, депресия в късна възраст, генерализирано тревожно разстройство, тревожност в късна възраст, паническо разстройство, агорафобия, социална фобия, обсесивно-компулсивно разстройство, разстройства в поведението, злоупотреба с психоактивни вещества, разстройство с дефицит на вниманието/ хиперактивност, здравна тревожност/ хипохондрия, дисморфофобно разстройство разстройства на храненето, личностови разстройства, извършители на сексуални престъпления, нарушения на навици в детска възраст, биполярно разстройство (заедно с медикаментозна терапия), шизофрения (заедно с медикаментозна терапия).
 • Психологически проблеми: проблеми в двойката, семейни проблеми, патологично комарджийство, усложнен траур, дистрес при грижещите се за болни, гняв и враждебност.
 • Медицински проблеми с психологически проблеми: хронични болки в гърба, болки при сърповидно-клетъчна анемия, мигренозно главоболие, шум в ушите, онкологична болка, соматоформни разстройства, синдром на раздразненото черво, синдром на хроничната умора, ревматични болки, еректилна дисфункция, безсъния, затлъстяване, вулводиния, хипертония, синдром на войната.

Сайт на Българска асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия: http://bacbp.org/

Невро-лингвистично програмиране (НЛП):

Същност:

Невро – означава, че нашите преживявания и мисли намират и физиологично отражение в жестовете, движенията на тялото, очите, главата, дишането, интонацията, скоростта, силата, тоналността на речта ни. И като ги наблюдаваме и променяме, можем да оказваме влияние върху нашите субективни преживявания.

Лингвистично – подчертава, че нашите вътрешни преживявания намират израз в езика, с който говорим. Като изменяме начина, по който разговаряме, ние можем да изменяме както собствените субективни преживявания, така и чувствата и реакциите на другите хора.

Програмиране – означава, че можем да променяме и насочваме собствените си мисли и поведение, както и това на другите хора, в желаната от нас посока така, както компютърът бива програмиран да върши определени неща.

Подходяща за:

НЛП помага на хората от бизнеса да бъдат максимално ефективни и да постигат целите си, да изграждат и управляват успешни екипи, да водят преговори и да побеждават конкурентите си. Чисто в личностен план, мнозина искат да подобрят взаимоотношението със себе си на първо място, със своите близки, приятели и партньори, което е в основата на всеки успех. Независимо от професията, всеки от изучаващите НЛП открива по-ефикасни пътища за своята личностна и фирмена реализация, както и за постигане на по-висока професионална и житейска удовлетвореност. Чрез методите и практиките на НЛП можем да се научим да си създаваме модели, с чиято помощ да виждаме не толкова проблемите, а повече възможностите и да ги реализираме.

Сайт на Институт по НЛП: https://nlp.bg/

Семейни констелации:

Същност:

“Семейни констелации“ e съвременен групов терапевтичен метод, особено ефективен в разкриването на несъзнаваните механизми, които управляват динамиката на семейната система, от която, неизменно, всеки един от нас е част. Семейни констелации разглежда индивида не като отделна единица, а като част от по-голямото цяло – фамилната система. Индивидуалните ни действия, чувствата и нагласите ни биват видени и осмислени в контекста на групата към която принадлежим, тъй като всеки е част от дадено семейство, има точно определено място и поема определени роли в семейния контекст. Опитът показва, че всички негови членове, включително тези, които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в динамиката на фамилната система и влияят на другите членове.

Подходяща за:

 • Разясняване на отношения с деца и родители,
 • партньорски отношения,
 • трудности от личностен характер ( тревога, обърканост, страх, депресия, др.),
 •  хронични здравословни проблеми,
 • работни отношения,
 • правене на избори,
 • взимане на важни решения.

Сайт на Семейни Констелации: https://familyconstellations.bg/

Психодрама:

Същност:

Техниките, които психодрамата използва са донякъде заимствани от театъра. Житейски ситуации и вътрешни преживявания се поставят на сцена, където ролите заемат членовете на групата. Няма предварително определен сценарий, може да се играе всичко – ситуацията както се е случила, както е можела да се случи, бъдещето, далечното минало, сънищата и представите ни. Създателят на школата вярва, че пресъздаването на ситуациите на сцена има по-голяма терапевтична стойност в сравнение с обикновеното обсъждане, защото помага на човек по-добре да се потопи в тях, да опознае себе си и околните по-добре, да се види как изглежда отстрани, да стигне до нови идеи.

Подходяща за:

Психодраматични техники се използват в много области, където се работи с групи от хора – в групите за взаимопомощ, в тренингите за екипно развитие, в социалната работа. Но също така психодрамата може да се съчетае с всеки друг метод в психотерапията и да се прилага и при индивидуалната работа.

Сайт на Българско дружество по психодрама и групова терапия: http://psychodrama-bg.org

Логотерапия:

Същност:

Под логотерапия се разбира терапия, която призлиза от духовното. Логос произлиза от гръцки и означава “слово”, “дума” или “смисъл”. Следователно логотерапията е терапия-събеседване, която е ориентирана към намиране на смисъла на живота. Тя се основава на стойностите на живота и конфронтира човека с “така би трябвало да бъде”.
В този смисъл логотерапията и екзистенцанализът обединяват както аналитичните елементи на духовната личност, така също и терапевтичните елементи за смисъл и ценност. При това е важно да се отбележи, че логотерапията не претендира, че дава смисъла. Напротив, човек трябва да открие бариерите, които му пречат да намери смисъл и чрез терапията да открие нови възможности за намиране на смисъл в живота, които след това с помощта на логотерапията да станат действителност.

Подходяща за:

 • Хора, търсещи смисъл и цел в живота си;
 • жертви на трагични събития, опитващи се да ги разберат и преработят.

Сайт на Българска Асоциация по Логотерапия и Екзистенц анализ: http://www.ealp.at/logoterapiabg/

Позитивна терапия:

Същност:

Позитивната психотерапия е в основата си съпътстваща, подкрепяща и консултираща техника. Тя работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план здрави актуални способности. По този начин клиентът/пациентът укрепва себе си в борбата с болестното, с проблема. Позитивната психотерапия тръгва от наличното, действителното (Positum) и го конфронтира с другата страна на болестта, не толкова видима, но с изключителна важност: функцията на болестта, нейният смисъл и позитивни аспекти.

Подходяща за:

 • Работа с невротични картини при деца и възрастни – анорексия, булимия, реактивни, депресивни и страхови състояния, фобии, натрапливости, безсъние
 • Проблеми в партньорството, междуличностови конфликти
 • Кризи в семейното съжителстване, проблемното дете
 • Кризи в адаптацията, личностови кризи, наркомании
 • Кризисна интервенция – преработка на загубата
 • Подкрепа в ресоциализацията на пациенти с прекарана психоза
 • Психотерапия в психосоматиката – захарен диабет, астма, колити, гастрити, хипертония и др.

Сайт на Дружество по Позитивна психотерапия в България: https://dppb.org/

Гещалт терапия:

Същност:

Гещалт терапията е насока в практическата психология, която се фокусира върху информираността на пациентите за своите потиснати чувства, преживяна травма и незавършени житейски сценарии. Такава терапия се провежда с цел избавяне от невротично състояние и намиране на хармония със себе си..

Подходяща за:

 • Неразбиране с родителите. Детски оплаквания; невъзможност за раздяла с родителското семейство (т. нар. невидима пъпна връв); нежелание за спазване на родителските стандарти.
 • Неизживяна скръб. Продължителен траурен процес, който продължава с години; желанието да се избегне интензивното страдание; невъзможност за живот, плач, изгаряне на загуба,
 • Промени в живота. Има много съмнения, много безпокойство относно правилността на избора; страх от смяна на работата; липса на увереност в нечии способности.
 • Трудности с децата. Неспособност да подредите чувствата си към детето си; желание за подобряване на отношенията с юноши, осиновени деца.
 • Краят на връзката. Страх от самота; страх от загуба на близки отношения; желание да се разберат причините за взаимозависими взаимоотношения.
 • Психосоматика. Тревожност, стрес, депресия след неизказано негодувание, неизживяна скръб; внезапни болки в тялото при работа с хора.
 • Конфликти. Работнически, битови, семейни конфликти; кавги със съпрузи, приятели, роднини; невъзможност за изразяване и разбиране на чуждите емоции.

Сайт на Български институт по Гещалт терапия: https://gestalt-bulgaria.org/

Схема терапия:

Същност:

Според Схема Терапията в основата на презентираните проблеми са маладаптивните схеми . Те са вид обяснение, които човек си прави на своите преживявания и които се активират при определени ситуации. Схемите продуцират определени поведенчески реакции наречени „стилове за справяне“, които поддържат съществуването им. По време на терапията ще имате възможност да разпознаете своите основни схеми и да работите за преодоляването им.

Подходяща за:

Терапията е била създадена за лечение на хронични личностни разтройства, но с развитието си е показала обещаващи резултати  при други психологически проблеми като комплексни или коморбидни случай,  тревожност или депресия неподдаващи се на стандартна КПТ интервенция и др. 

Сайт на Български институт по Схема терапия: https://shematerapia.bg/

Психоанализа:

Същност:

Основната идея в центъра на психоанализата е убеждението, че всички хора притежават несъзнателни мисли, чувства, желания и спомени. Чрез привеждане на съдържанието на несъзнаваното в съзнанието, хората могат да преживеят катарзис и да прозрат сегашното си състояние на ума.

Подходяща за:

Психоанализата и психоаналитичната психотерапия са за тези, които се чувстват хванати в капана на повтарящи се психични проблеми, възпрепятстващи възможностите им да преживяват щастие с техните партньори, семейства и приятели, пречещи на успеха и реализацията на работното им място и на нормалните им ежедневни задачи. Тревожността, задръжките и депресията често са признаци за вътрешни конфликти. Те водят до трудности във взаимоотношенията и когато не се лекуват може да окажат значително въздействие върху личните и професионални избори. Корените на тези проблеми често са по-дълбоки и не могат да бъдат достигнати от нормалното съзнавано себевъзприемане, поради което се оказват неразрешими без психотерапия.

С помощта на експерт-аналитик пациентът може научи повече за несъзнаваните части на тези разстройства. Разговорите с психоаналитика в атмосфера на сигурност помагат на пациента  да  разбере  и  преживее  части  от  непознатия  по-рано  свой  вътрешен  свят (мисли и чувства, спомени и сънища); това донася облекчение на психичната болка, насърчава  развитието  на  личността  и  осигурява  себеосъзнатост,  която  укрепва увереността на пациента да следва целите в живота си. Положителните ефекти на психоанализата са трайни; личностовото израстване продължава много след като анализата е приключила.

Сайт на Българското психоаналитично общество: https://www.psychoanalysis.bg/

Неорайхианска (телесна) терапия:

Същност:

Умът няма отговор. Но тялото има. Защото тялото помни. В тялото ни са запечатани забравените емоции, които някога тогава не сме успели да преработим. И има нужда да ги срещнем, да ги преживеем отново от дистанцията на времето и опита, да ги разберем, за да можем да възстановим жизнения поток, да се свържем с ресурсите в себе си и да намерим отново нишката. 

Подходяща за:

Подходяща е за хора, които са не само във вътрешен конфликт със себе си, но и с биологичната си природа, произтичащ от съвременния стил на живот. Добре се повлиява целият спектър на психотелесна проблематика.

Сайт на Български институт по Неорайхианска аналитична психотерапия: https://binap.eu/

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1